Model Kotter’a – wprowadzanie zmian w 8 krokach

Ośmiokrokowy model zmian Johna Paula Kottera dotyczy dużych zmian, które wymagają nie tylko zmiany procesów organizacji, ale także zmiany sposobu pracy i utrwalonych wcześniej nawyków pracowników. Model ten po raz pierwszy został przedstawiony w 1996 roku w książce “Leading Change”, a następnie doskonalony i uzupełniany w kolejnych publikacjach autora. Pierwotnie adresowany do hierarchicznie zorganizowanych firm, mimo upływu czasu sprawdza się w każdych okolicznościach. 

Wprowadzanie zmian w ośmiu krokach

Przygotuj teren

1. Wywołaj poczucie niezwłoczności działań.
Pomóż innym dostrzec potrzebę zmian i konieczność natychmiastowego działania.

2. Stwórz zespół kierujący.
Upewnij się, że istnieje wystarczająco silna grupa, która może pokierować procesem wprowadzania zmian. Chodzi o grupę składającą się z ludzi obdarzonych zdolnościami przywódczymi, wiarygodnych, komunikatywnych, cieszących się autorytetem, dysponujących zdolnościami analitycznymi i rozumiejących, że problem jest pilny.

Zdecyduj, co robić

3. Opracuj wizję i strategię zmian.
Wyjaśnij, na czym będzie polegała różnica pomiędzy przyszłością a przeszłością i w jaki sposób można urzeczywistnić wizję przyszłości.

Zapoczątkuj działania

4. Przekaż wizję i zdobądź poparcie.
Upewnij się, że jak najwięcej osób rozumie i akceptuje wizję oraz strategię.

5. Zmobilizuj wszystkich do działania.
Usuń jak najwięcej barier, aby ci, którzy chcą urzeczywistniać wizję, mogli to robić.

6. Osiągaj krótkookresowe sukcesy.
Jak najszybciej osiągnij widoczny, jednoznaczny sukces.

7. Nie spoczywaj na laurach.
Po pierwszych sukcesach nakłaniaj do dalszych, jeszcze efektywniejszych działań. Nie ustawaj w inicjowaniu kolejnych zmian, dopóki wizja nie przerodzi się w rzeczywistość.

Utrwal wyniki

8. Stwórz nową kulturę.
Promuj nowe zachowania i upewniaj się, że ludzie postępują w oczekiwany sposób, dopóki nowe metody postępowania nie zastąpią starych, ugruntowanych zwyczajów.

Źródło cytatu: „Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach.” John Kotter, Holger Rathgeber, Peter Mueller

Konkretne działania jakie powinny zostać podjęte w każdym z tych kroków omawiane są na szkoleniu Zarządzanie zmianą (Change Management).

Model zmian Kotter’a – wprowadzanie zmian w 8 krokach