Model Lean Startup

Lean Startup oferuje strategię działania dla nowopowstających firm (start-up’ów) oraz już istniejących firm wprowadzających na rynek nowatorskie produkty. Skoncentrowany jest na szybkiej weryfikacji pomysłów (hipotez) przy minimalnych kosztach. Pokazuje jak nieustannie korygować działania dzięki pętli sprzężenia zwrotnego: tworzenie – pomiary – uczenie się.

Model ten został nazwany w nawiązaniu do rewolucyjnej koncepcji lean manufacturing, którą w koncernie Toyota wdrożyli Taiichi Ohno oraz Shigeo Shingo. Filozofia lean charakteryzuje się między innymi korzystaniem z wiedzy i kreatywności pojedynczych pracowników, zmniejszaniem partii produkcyjnych, produkcją i zarządzaniem zapasami zgodnie z zasadą just-in-time, a także skróceniem czasu trwania cyklów. Wprowadziła także rozróżnienie między działaniami kreującymi wartość a marnotrawstwem oraz pokazała, jak gwarantować jakość produktu w całym cyklu prac nad nim.

Model Lean Startup dostosowuje te zasady do realiów przedsiębiorczości, odwołując się w pomiarach do naukowo ujętego procesu uczenia się. Sugeruje, że tworząc nowe produkty należy uwzględniać wszystkie funkcje startupu znajdującego się na wczesnych etapach rozwoju:

 • wizję i pomysł,
 • rozwój produktu,
 • marketing i sprzedaż,
 • zwiększanie zakresu działalności,
 • nawiązywanie relacji partnerskich i dystrybucję,
 • kwestie struktury organizacyjnej.

Lean Startup pomaga w formułowaniu sprawdzalnych prognoz, dzięki czemu uzyskuje się jasne wskazówki ułatwiające podejmowanie trudnych decyzji, takich jak:

 • czy i kiedy zainwestować w rozwój procesów;
 • jak zaprojektować, zaplanować i stworzyć infrastrukturę;
 • kiedy działać samemu, a kiedy szukać wspólnika;
 • w jakich okolicznościach reagować na spływające informacje, a kiedy trzymać się pierwotnej wizji;
 • kiedy i jak inwestować w zwiększanie zakresu działalności.

Wspomniany model oferuje metody skalowania działalności i rozwijania firmy z największą możliwą szybkością. Proponuje sposób pozwalający mierzyć osiągane postępy w warunkach skrajnej niepewności. Wprowadza pojęcie minimalnie satysfakcjonującego produktu – MVP (od ang. minimum viable product).

Zachęcamy do zapoznania się z charakterystyką szkolenia Lean Six Sigma z oferty OMEC!

Opracowane na podstawie książki: Erica Ries’a (2011, USA) ‚How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses’.

Model Lean Startup