Regulamin szkoleń OMEC

W związku z koniecznością uregulowania wszystkich kwestii organizacyjnych i prawnych, a związanych z prowadzeniem i organizacją szkoleń wprowadza się w życie niniejszy regulamin („Regulamin”), który obowiązuje od dnia 31.08.2020 r

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • 1. Serwis internetowy www.omec.pl prowadzony jest przez OMEC sp. z o.o. z
  siedzibą w Warszawie przy ul. Zeusa 41, 01-497 Warszawa, wpisaną do rejestru
  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
  Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000334568 o kapitale zakładowym 70 400,00 zł, NIP
  8133596013, REGON 180462117 („OMEC”) lub („Organizator”).
 • 2. Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem
  w Szkoleniach organizowanych przez OMEC.
 • 3. Szkolenia organizowane przez OMEC dostępne są dla konsumentów w
  rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego („Konsument”), przedsiębiorców
  posiadających osobowość prawną, przedsiębiorców nie posiadających
  osobowości prawnej („Przedsiębiorcy”), jednostek sektora publicznego
  („Jednostki Publiczne”) oraz innych podmiotów, które wykupią udział w
  szkoleniu.
 • 4. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu,
  które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu
  Kodeksu cywilnego (art. 385¹ do 385³), czy naruszałyby bezwzględnie
  obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem
  Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców
  umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu
  Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • 5. Organizator oświadcza, iż prowadzi Szkolenia w zakresie, terminach i miejscu
  szczegółowo opisanych w ofercie Szkoleń dostępnej pod adresem strony
  Organizatora: www.omec.pl („Serwis”).
 • 6. Organizator oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na
  prowadzenie Szkoleń.
 • 7. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z Polityką prywatności oraz
  Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez OMEC SP. Z O.O.,
  które znajdują się na stronie internetowej Organizatora (www.omec.pl).
 • 8. Szkolenia sprzedawane są za pośrednictwem Serwisu, drogą elektroniczną
  poprzez e-mail, a także za pośrednictwem konsultantów OMEC w rozmowach
  telefonicznych – poprzez zawarcie umowy na odległość pomiędzy OMEC a
  Użytkownikiem („Umowa”).
 • 9. Definicje:
  a) Użytkownik – Konsument, Przedsiębiorca, Jednostka Publiczna oraz
  każdy inny podmiot korzystający z serwisu, który wykupił udział w
  Szkoleniu.
 • b) Karta Zgłoszeniowa – formalne zgłoszenie na wybrane przez
  Użytkownika Szkolenie;
 • c) Szkolenie – kurs, konferencja jednodniowa, konferencja dwudniowa,
  szkolenie jednodniowe, szkolenie dwudniowe, szkolenie trzydniowe,
  szkolenie czterodniowe, szkolenie pięciodniowe, szkolenie zamknięte,
  szkolenie otwarte organizowane przez OMEC;
 • d) Uczestnik – Użytkownik i/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do
  udziału w Szkoleniu;
 • e) Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o
  prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 • f) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 • g) RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
 • h) Materiały dodatkowe – materiały dodatkowe, w szczególności
  podręczniki zamówione przez Użytkownika, utrwalone w dokumencie
  lub w formie elektronicznej.

 

§ 2. ZGŁOSZENIA

 • 1. Rezerwacja miejsca na danym szkoleniu organizowanym przez OMEC odbywa się telefonicznie lub drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail.
 • 2. W przypadku rezerwacji przesłanej drogą elektroniczną (mailem)
  przedstawiciel OMEC niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia szczegółowych warunków zgłoszenia.
 • 3. W każdym przypadku dokonania rezerwacji, konsultant OMEC, przesyła szczegóły dokonanej rezerwacji oraz kartę zgłoszeniową na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 • 4. Dokonanie rezerwacji nie oznacza zawarcia Umowy na szkolenie. Zawarcie Umowy na Szkolenie między OMEC, a Użytkownikiem następuje z chwilą przekazania wypełnionej Karty Zgłoszeniowej przez Użytkownika do OMEC, w jeden z niżej wskazanych sposobów: wypełnienie Karty Zgłoszeniowej przez stronę www.omec.pl (Zamówienie), przesłanie Karty  zgłoszeniowej mailem lub faksem.
 • 5. W przypadku Konsumentów, Karta Zgłoszeniowa przesłana mailem lub faksem musi być podpisana przez osobę, która będzie brała udział w Szkoleniu.
 • 6. W przypadku Przedsiębiorców oraz Jednostek Publicznych, Karta
  Zgłoszeniowa przesłana mailem lub faksem musi być podpisana przez osoby uprawnione do działania w ich imieniu.
 • 7. Przekazanie OMEC Karty Zgłoszeniowej potwierdza przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi, w tym Regulaminu, oraz umożliwia wystawienie faktury VAT.
 • 8. Prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszeniową należy przesłać poprzez Serwis (www.omec.pl, Zamówienie) lub faksem pod numer: (+48) 22 207 25 14, lub pocztą elektroniczną (skan), na adres e-mail podany na Karcie Zgłoszeniowej nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, chyba, że strony postanowiły inaczej.
 • 9. Przesłanie Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy OMEC a Użytkownikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w Szkoleniu
 • 10. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty Zgłoszeniowej, nie później niż na 5 dni przedplanowanym rozpoczęciem Szkolenia, Uczestnik otrzyma pocztą elektronicznąlub telefonicznie potwierdzenie realizacji Szkolenia w umówionym terminieoraz pozostałe szczegóły dotyczące szkolenia.
 • 11. Umowa jest zawierana na czas określony równy do czasu zakończenia Szkolenia/Szkoleń wybranych przez Użytkownika. Jest to jednocześnie minimalny czas trwania zobowiązań OMEC wynikających z Umowy

§ 3. WARUNKI PŁATNOŚCI

 • 1. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie oraz usługami
  dodatkowymi a także koszt Materiałów dodatkowych, podany jest w ofercie poszczególnych Szkoleń.
 • 2. Płatności należy dokonać przelewem lub gotówką w wysokości 100% ceny brutto w ciągu 2 dni po przesłaniu Karty Zgłoszeniowej, na rachunek bankowy OMEC wskazany na Karcie Zgłoszeniowej oraz na stronie www.omec.pl, chyba, że Użytkownik i OMEC postanowią inaczej. Na życzenie Użytkownika, OMEC wystawia fakturę proforma. Płatności mogą być dokonywane również za pomocą płatności elektronicznych (w tym kart płatniczych). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • 3. W przypadku cen podanych w Euro, wpłaty powinny być dokonywane na rachunek bankowy OMEC prowadzony w Euro. Wówczas faktura zostanie wystawiona w tej samej walucie.
 • 4. Ceny w ofertach podane są w kwotach netto. Ceny umieszczone na stronach internetowych są cenami netto. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, na dzień ogłoszenia Regulaminu, szkolenia są objęte podatkiem VAT, stawka 23%.
 • 5. W przypadku usług zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie i przesłanie oświadczenia, zawierającego podstawę prawną do zastosowania stawki VAT „zw”.
 • 6. Brak dokonania wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją, wówczas
  Użytkownik otrzyma powiadomienie, że zamówienie nie zostało  opłacone i otrzyma ponownie link do płatności.
 • 7. Brak zapłaty przelewem bankowym w ciągu 2 dni roboczych spowoduje, że po upływie tego czasu zamówienie zostanie anulowane.
 • 8. Brak wzięcia udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
 • 9. W przypadku, gdy Szkolenia organizowane przez OMEC nie odbędą się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, Uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin Szkolenia lub zmiana Szkolenia na inne dostępne w ofercie OMEC. Jeżeli Uczestnik nie wyrazi zgody na zmianę terminu lub rodzaju Szkolenia kwota wpłacona na poczet udziału w Szkoleniu zostanie zwrócona w terminie 7 dni, na rachunek wskazany przez Użytkownika.
 • 10. OMEC ma prawo odmówić Użytkownikowi i/lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu.
 • 11. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Karcie Zgłoszeniowej. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie OMEC na piśmie.
 • 12. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.

§ 4. REZYGNACJA

 • 1. Użytkownikowi przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, z
  zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 • 2. Rezygnacja z udziału Użytkownika w Szkoleniu bez ponoszenia kosztów może odbyć się drogą mailową na adres e-mail podany w Karcie Zgłoszeniowej, bądź w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, wskazany w §1, przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć do Organizatora nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia.
 • 3. W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 7 dni roboczych, ale nie dłuższym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem Użytkownika w wysokości 40% kosztów netto uczestnictwa + VAT, w przypadku, gdy Użytkownik, nie jest Konsumentem.
 • 4. W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia skutkuje obciążeniem Użytkownika w wysokości 100% kosztów netto uczestnictwa + VAT, w przypadku, gdy Użytkownik, nie jest Konsumentem.
 • 5. W przypadku gdy Użytkownik jest Konsumentem, rezygnacja o której mowa powyżej, może skutkować obciążeniem na zasadach ogólnych Użytkownika, kwotą odpowiadającą rzeczywistej stracie poniesionej przez Organizatora wynikającej z rezygnacji.
 • 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu przez Użytkownika, który dokonał zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia, spowoduje obciążenie Użytkownika pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • 7. Nieodwołanie rezerwacji i niewzięcie udziału w Szkoleniu spowoduje
  obciążenie Użytkownika pełnymi kosztami uczestnictwa.

§ 5. ORGANIZACJA SZKOLEŃ

 • 1. OMEC realizuje Szkolenia w formule otwartej (stacjonarne i zdalne) oraz zamkniętej (stacjonarne i zdalne).
 • 2. W ramach opłaty za Szkolenia otwarte stacjonarne każdy Uczestnik ma zagwarantowane:
 • a) przeprowadzenie zajęć, przez instruktora o kwalifikacjach odpowiednich do zamawianego Szkolenia,
 • b) odpowiednie materiały szkoleniowe,
 • c) jeden gorący posiłek w ciągu dnia (dotyczy zajęć całodniowych
  odbywających się w ośrodku OMEC),
 • d) kawę/herbatę i poczęstunek w trakcie przerw,
 • e) certyfikat uczestnictwa w Szkoleniu.
 • 3. W ramach opłaty za Szkolenia otwarte zdalne każdy Uczestnik ma
  zagwarantowane:
 • a) przeprowadzenie zajęć, przez instruktora o kwalifikacjach odpowiednich do zamawianego szkolenia,
 • b) odpowiednie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • c) test połączenia przed uruchomieniem szkolenia,
 • d) certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.
 • 4. Zakres usługi w przypadku szkolenia zamkniętego ustalany będzie
  każdorazowo pomiędzy zamawiającym a OMEC.
 • 5. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem Uczestników ponoszą Uczestnicy zajęć, chyba że zawarta umowa przewiduje inaczej.
 • 6. Na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć zgłoszony Uczestnik otrzyma od OMEC drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Karcie Zgłoszeniowej, zaproszenie zawierające informacje organizacyjne (minimalny zakres informacji: miejsce, harmonogram, datę i godziny Szkolenia).
 • 7. W przypadku Szkoleń otwartych OMEC zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba Uczestników.
 • 8. OMEC ma prawo odwołać zaplanowany termin Szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca Szkolenia, trudności organizacje oraz techniczne.
 • 9. W przypadku odwołania Szkolenia z winy OMEC, Uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin Szkolenia lub zmiana Szkolenia na inne dostępne w ofercie OMEC. Jeżeli Uczestnik nie wyrazi zgody na zmianę terminu lub rodzaju Szkolenia wpłata zostanie zwrócona Użytkownikowi w całości. Organizator ma prawo odwołać Szkolenie w każdej chwili.
 • 10. W przypadku odwołania Szkolenia ze strony OMEC, OMEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie Użytkownika koszty związane z uczestnictwem w Szkoleniu, tj. rezerwację hotelu we własnym zakresie, zakup biletów kolejowych przed otrzymaniem informacji organizacyjnych itp.
 • 11. W szczególnych przypadkach OMEC zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany trenera prowadzącego Szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków Umowy. W takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.
 • 12. W szczególnych przypadkach OMEC zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie się Szkolenie, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków Umowy.

§ 6. REKLAMACJE

 • 1. Zawierający Umowę jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością Szkolenia. W przypadku, gdy Użytkownik, nie jest Konsumentem, reklamacja może być zgłoszona w terminie 7 dni od dnia, w którym Szkolenie się odbyło.
 • 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres: reklamacje@omec.pl
 • 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę,
  adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją),
 • b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
 • c) oczekiwania Użytkownika.
 • 4. OMEC rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • 5. OMEC ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 3 lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy  Użytkowników – Konsumentów.
 • 6. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.

§ 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW – KONSUMENTÓW

 • 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem, składający zamówienie na usługi świadczone przez Organizatora ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie Konsument może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 2. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od Umowy (tj. wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 • 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 • 4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez OMEC usługi, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez OMEC do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 • 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, w sytuacji, gdy OMEC wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • 6. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 8. DANE OSOBOWE

 • 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem lub uczestnictwem w szkoleniu jest OMEC.
 • 2. Przekazanie danych osobowych konieczne jest do złożenia rezerwacji oraz zawarcia umowy w zakresie udziału i przeprowadzenia szkolenia lub zakupu Materiałów dodatkowych. Brak podania danych uniemożliwi złożenie rezerwacji i realizacji umowy, a także uczestnictwa w Szkoleniu.
 • 3. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz w celu zawarcia Umowy, Użytkownik zgłaszający Uczestnika udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia Szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
 • 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poinformowanie Uczestników o fakcie, celu i zakresie udostępnienia ich danych osobowych OMEC.
 • 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez OMEC wyłącznie celu realizacji zgłoszenia, świadczenia usługi objętej zgłoszeniem oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury),windykacji wewnętrznej i zewnętrznej i realizacji reklamacji. OMEC może również przetwarzać dane w usprawiedliwionych celach administratora danych.
 • 6. OMEC nie przetwarza i nie powierza do  przetwarzania danych osobowych do państw poza Unią Europejską.
 • 7. Dane osobowe Uczestników szkolenia będą przechowywane przez okres realizacji usługi objętej zgłoszeniem, a po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem.
 • 8. OMEC respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • a) do uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
 • b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
 • c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • e) prawo do przenoszenia danych.
 • 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 
 • 10. OMEC realizuje wyżej wskazane prawa zgodnie z przyjętą i zamieszczoną na stronie www.omec.pl Polityką prywatności.
 • 11. Dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności podwykonawcom OMEC w zakresie realizacji szkoleń, podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową, doradcom prawnym i audytorom oraz firmom windykacyjnym celem realizacji usługi dochodzenia roszczeń.
 • 12. Wobec przetwarzania danych przez OMEC, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu, OMEC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Użytkownika (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). O każdej zmianie Regulaminu OMEC powiadomi Użytkowników poprzez informację na stronie startowej Serwisu w terminie co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 • 2. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom (w tym Materiały dodatkowe) są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody OMEC.
 • 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
 • 4. OMEC oświadcza, że Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej OMEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów, do których Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Szkolenia.
 • 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 • 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OMEC a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OMEC a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę OMEC.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Prawo odstąpienia od umowy:
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: OMEC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zeusa 41, 01-497 Warszawa, tel.: 801 55 66 32, email: info@omec.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
  elektroniczną).
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Skutki odstąpienia od umowy 
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane
  od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


– Adresat ………………..…………………………………………………….…………..,
tel.: …………….……, e-mail: ………………


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o
świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


– Data


(*) Niepotrzebne skreślić

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI