Techniki określające ryzyko projektu

Ryzyko to zdarzenie traktowane jako okazja lub zagrożenie pośrednio lub bezpośrednio wpływające na działania realizowane przez zespół projektowy. Na podstawie tego zagadnienia przedstawić można trzy narzędzia wspierające określenie ryzyka projektu.

Rejestr ryzyka

Jest to nic innego jak aktualny zbiór informacji o tym co może się wydarzyć w ramach naszego projektu. Wpisane tam zagadnienia mogą być traktowane jako zagrożenie lub okazja, odnosząc się do prawdopodobieństwa zajścia danego zdarzenia lub konsekwencji jego wystąpienia. Pomaga w tym ocena możliwości wystąpienia danej sytuacji oraz ustalenie priorytetów naszych czynności, powiązanych z zarządzaniem ryzykiem i podniesienie ich efektywności.

CRAMM

To pojęcie dualne odpowiadające zarówno za technikę jak i narzędzie informatyczne będące w rzeczywistości metodą, która umożliwia weryfikację ryzyka powiązanego z bezpieczeństwem informacji. Zastosowanie tej techniki pozwala na ocenę, projektowanie i przygotowanie odpowiedniej strategii, która będzie miała na celu „ubezpieczenie” naszych informacji. Głównymi cechami tego narzędzia są: lista rzeczy wymagających ochrony, przybliżone modele tychże elementów, wykaz potencjalnych zagrożeń i reakcji na nie. Można przyjąć, że są one lekiem na choroby, na które może zachorować nasz projekt. Przy wykorzystaniu pewnych informacji oraz określeniu symptomów pozwala nam na uniknięcie choroby i sprawne dalsze działanie.

Obserwacja horyzontu zdarzeń

Jest to regularne podejście pozwalające specjalistom takim jak: strateg, prognostyk, zewnętrzny partner czy profesjonalista sprawdzać wytrzymałość naszych działań na zakłócenia strategii i planów biznesowych. Pozwala uzyskać szersze spojrzenie i większe spektrum działania. Jest spojrzeniem z zewnątrz na położenie w jakim znajduje się organizacja, umożliwiając jednocześnie identyfikację ryzyka strategicznego. Siłą tej techniki jest jej regularne, cykliczne stosowanie, które pokazuje zachodzące zmiany, upowszechnienie informacji oraz zaangażowanie coraz większej liczby pracowników, co pozwala na spojrzenie z jeszcze szerszej perspektywy przez kolejne jednostki.

Siatka prawdopodobieństwo-skutek

Autoryzuje jednolite podejście do analizy ryzyka będące zwykłym określeniem prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenie oraz ewentualnych konsekwencji lub ich braku.

Artykuł napisany na podstawie książki: „M_O_R® – zarządzanie ryzykiem – przewodnik dla praktyków.”

Techniki określające ryzyko projektu