Rejestr ryzyk

Na początek krótkie przypomnienie:

Ryzyko, to niepewne zdarzenie lub zbiór niepewnych zdarzeń,
które, jeżeli by zaszły, to wpłyną na osiągalność celów.

Ryzyko jest mierzone kombinacją prawdopodobieństwa materializacji
przewidywanego zagrożenia lub okazji oraz stopnia ich ewentualnego oddziaływania na cele.

(Źródło: „Zarządzanie ryzykiem: Przewodnik dla praktyków”, edycja 2010)

Ryzyko dotyczy zarówno negatywnych jak i pozytywnych aspektów działania.

Analiza ryzyka może mieć charakter ilościowy i jakościowy. Analiza ilościowa polega na zbadaniu wpływu efektów możliwych rodzajów ryzyka na całość projektu. Natomiast analiza jakościowa służy określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i jego wpływu na projekt.

Prawidłowe zarządzanie ryzykiem wiąże się z identyfikacją oraz odpowiednim działaniem w stosunku do niego. Ma ono na celu zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu oraz minimalizację prawdopodobieństwa porażki. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem umożliwi m.in. optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych, zwiększenie efektywności działania czy usprawnienie procesu podejmowania decyzji.

Zarządzanie ryzykiem składa się z 3 etapów:

  1. Badanie kontekstu i określenie celów zarządzania ryzykiem – analizuje się tutaj kontekst zewnętrzy i wewnętrzny, kontekst zarządzania ryzykiem, cele i strukturę opracowania.
  2. Identyfikowanie ryzyk projektu – uzyskujemy tutaj odpowiedź na pytania:
  • Co może się zdarzyć?
  • Kiedy i gdzie?
  • Jak i dlaczego?

Ryzyka, których trzeba się najbardziej obawiać to te ryzyka których nie zidentyfikowaliśmy.

3. Analiza ryzyk projektu – określa się tutaj parametry ryzyka: skutki i prawdopodobieństwo, co prowadzi do określenia poziomu ryzyka.

Źródła ryzyk wynikających z zagrożeń projektów przedstawiono poniżej:

KROK 1 Wskazanie trzech zasadniczych elementów opisu ryzyka:

  • Przyczyna – inaczej źrodło ryzyka, coś o czym wiemy,
  • Niepewne zdarzenie – jest to zdarzenie, które może wystąpić (ale nie wiemy czy na pewno wystąpi),
  • Skutek – efekt zmaterializowania powyższego zdarzenia, mogący mieć wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny na cel projektu.

Tab. 1 Elementy opisu ryzyka

Przyczyna
(obiektywny fakt)
Niepewne zdarzenie
(pozytywne lub negatywne)
Skutek
(wpływa na cele główne lub cząstkowe projektu)

 

KROK 2 Analiza ryzyk projektu, która ma na celu zdefiniowanie głównych parametrów ryzyka – prawdopodobieństwa wystąpienia i jego wpływu.

Tab. 2 Rejestr ryzyka projektu

Prawdopodobieństwo Wpływ Poziom ryzyka

KROK 3 Skutki i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka PROJEKTU umożliwią ocenę ich poziomów. W tym celu została wykonana macierz oceny poziomu ryzyka projektu.

Tab. 3 Macierz oceny poziomu ryzyka projektu

Prawdopodobieństwo
niskie średnie wysokie

Skutek

Duży Średni Duży Nie do przyjęcia
Średni Mały Średni Duży
Mały Akceptowalny Mały Średni

Zidentyfikowane ryzyka projektu powinny zostać pogrupowane z punktu widzenia ich znaczenia dla projektu i określonych priorytetów ułatwiających alokację ograniczonych zasobów (czasu, ludzi, wyposażenia, środków finansowych, informacji itp.), usprawniających tym samym zarządzanie projektem.

źródło: Nowoczesne zarządzanie projektami (2012), praca zbiorowa pod redakcją V. Kownackiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, rozdział 17 Zarządzanie ryzykiem w projekcie str. 298-306

Rejestr ryzyk