Fazy cyklu życia projektu

Faza projektu, to wydzielona jego część, z konkretną specyfiką, najczęściej też z wyraźnym punktem zakończenia (kamieniem milowym). Definicja fazy zmienia się w zależności od standardu, z którego korzystamy i metody, która opisuje czynności zarządcze w projekcie. Na cykl życia projektu, może składać się kilka faz. Najczęściej słowo faza bywa używane zamiennie ze słowem etap. Zdarza się, że niektórzy mylą fazy z procesami, spróbujmy więc uporządkować te pojęcia.

PMBOK Guide®

Według zbioru dobrych praktyk PMBOK Guide projekt składa się z grup procesów, które realizowane są w każdej jego fazie. Fazy mogą być wykonywane jedna po drugiej, lub mogą na siebie zachodzić. Mamy więc grupy procesów:

 1. Inicjowania
 2. Planowania
 3. Realizacji
 4. Zakańczania
 5. Monitorowania i kontroli

PRINCE2®

W PRINCE2 słowo faza oznacza to samo co etap. Ilość Faz (etapów) zależy od złożoności i specyfiki projektu. W każdej fazie zachodzą procesy, które określają działania do wykonania w projekcie, przez konkretną rolę.  Możemy więc wyróżnić procesy Kierownika Projektu, Komitetu Sterującego, czy też kierownika Zespołu. Procesów jest siedem i część część z nich zachodzi równocześnie. PRINCE2 definiuje następujące procesy:

 • Przygotowanie Projektu
 • Inicjowanie Projektu
 • Zarządzanie Strategiczne
 • Sterowanie Etapem
 • Zarządzanie Dostarczeniem Produktów
 • Zarządzanie Końcem Etapu
 • Zamykanie Projektu

PCM

Metodyka PCM odnosi się do bardzo konkretnej grupy projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Zaproponowano więc standard, który pozwala łatwiej i sprawniej rozliczać finansowane projekty. I tu rzeczywiście mówi się nie o procesach, lecz o konkretnych fazach projektu. Są to:

 1. Planowanie
 2. Identyfikacja
 3. Opracowanie
 4. Finansowanie
 5. Wdrożenie
 6. Ewaluacja

AgilePM

Agile Project Management jest standardem, w którym cykl życia projektu jest zdefiniowany poprzez fazy, z których niektóre mogą się powtarzać. W tym standardzie wyjątkowo zarządzanie projektem i wytwarzanie produktu projektu połączone są w jeden proces. Tu wyróżniane są następujące fazy:

 • Faza Przed projektem
 • Wykonalność
 • Podstawy
 • Rozwój Ewolucyjny
 • Wdrożenie
 • Faza Po projekcie

Podsumowanie

Jak widać, nazwy miewają różne znaczenia.  Jeśli zależy nam na pełnym zrozumieniu warto zaznaczać do jakiego standardu się odnosimy.

Fazy cyklu życia projektu