AgilePM® a PRINCE2®

Agile Project Management

AgilePM (Agile Project Management) doskonale łączy istniejące w organizacjach procesy zarządcze ze zwinnym zarządzaniem i dostarczaniem produktów. Zachowuje standardowe rozumienie projektu jako czasowego przedsięwzięcia, kończącego się produktem spełniającym potrzeby biznesowe, dodatkowo uwzględniając zwinne (zgodne z Manifestem Agile) sposoby działania. AgilePM kładzie nacisk na realizację potrzeby biznesowej w ściśle określonym czasie. Pokazuje, jak zaspokoić tę potrzebę przy wymaganiach nie do końca zdefiniowanych, czyli mówiąc językiem PRINCE2 – przy dużej tolerancji w parametrach Produktu Końcowego Projektu lub potocznie mówiąc – „gdy klient nie do końca wie, czego chce”.

Jeśli w organizacji istnieje już ustrukturyzowane zarządzanie projektami, zgodne z metodyką PRINCE2, to standard AgilePM można potraktować jako jego ewolucyjne rozwinięcie. Spójrzmy, na kilka elementów obu tych metodyk, aby zobaczyć podobieństwa między nimi.

Role i obowiązki

PRINCE2 definiuje 8 ról w zespole zarządzania projektem, przy czym obejmuje poziomy od głównego decydenta – Przewodniczącego Komitetu Sterującego do kierowników zespołów. AgilePM definiuje 13 ról, z czego 4 role są częścią zespołu wykonawczego (czego nie obejmuje PRINCE2).

Porównując obie struktury zespołów projektowych widzimy:

 • Sponsor Biznesowy – to odpowiednik Przewodniczącego Komitetu Sterującego,
 • Wizjoner Biznesowy – to odpowiednik Głównego Użytkownika,
 • Koordynator Techniczny – to odpowiednik Głównego Dostawcy,
 • Kierownik projektu – jest wspólna dla obu metodyk,
 • Lider Zespołu – odpowiednik Kierownika Zespołu.

W obu tych podejściach mamy więc podobnie zdefiniowanych głównych decydentów oraz kluczowe role projektowe. AgilePM definiuje dodatkowo rolę Analityka Biznesowego oraz Ambasadora Biznesowego (niezdefiniowane w PRINCE2), od których uzależnia powodzenie projektu.

Proces i produkty zarządcze

Podejście AgilePM upraszcza proces zarządzania projektem – integruje w procesach zarządzanie i dostarczanie, podczas gdy PRINCE2 rozdziela poziomy zarządzania i oddziela je wyraźnie od prac wykonawczych. Jednakże procesy początkowe w projekcie mają swoje wyraźne odpowiedniki:

 • Wykonalność w AgilePM – to odpowiednik procesu Przygotowania Projektu w PRINCE2
 • Podstawy w AgilePM – to odpowiednik procesu Inicjowanie Projektu w PRINCE2

Różnice pojawiają się na etapie realizacji projektów, gdzie rekomendowane są inne sposoby zlecania prac i monitorowania postępów.

Swoje odpowiedniki mają też produkty zarządcze, które w AgilePM są uproszczone (w stosunku do PRINCE2).  Najbardziej podobne to:

 • Uzasadnienie Biznesowe – występuje w obu metodykach
 • Plan Dostarczania – to odpowiednik Planu Projektu
 • Lista Wymagań z Priorytetami – jest przykładem Opisu Produktu Końcowego Projektu
 • Ocena Wykonalności – to odpowiednik Założeń Projektu
 • Podsumowanie Podstaw – to odpowiednik dokumentacji Inicjowania Projektu, czyli DIP
 • Raport z Przeglądu Projektu – to odpowiednik Raportu Końca Etapu oraz Raportu Końca Projektu
 • Oba standardy zalecają też utrzymywanie odpowiednich rejestrów czy dzienników

Produkty zarządcze opisane przez AgilePM nie są obowiązkowe, ale gdy są stosowane w pełni pokrywają potrzeby projektowe.

Dostosowanie

Warto zauważyć, że dostosowanie PRINCE2 do środowiska projektu jest obowiązkowym elementem metodyki (obok procesu, tematów i pryncypiów). Dostosowanie to może zawierać między innymi:

 • uproszczenie, czy też łączenie ze sobą produktów zarządczych
 • dopasowanie ilości osób pełniących konkretne role
 • dostosowanie nazw ról
 • zmiana nazw dokumentów
 • wybranie sposobu prezentacji dokumentów
 • ustalenie sposobów i częstotliwości komunikacji.

Pamiętajmy, że PRINCE2 nie stoi w sprzeczności z Manifestem Agile. Popularnym sposobem dostosowania produktów zarządczych PRINCE2 są ustne raporty i pokazywanie postępów w postaci tablic kanbanowych, czy wykresów spalania.  Często też wprowadzane są mniej formalne sposoby współpracy w projekcie i przyrostowe budowanie produktów.

Zachęcamy do zapoznania się ze standardem AgilePM, który może być inspiracją do „uzwinnienia” sposobu zarządzania projektem. Czego Wam szczerze życzymy!

AgilePM® a PRINCE2®